Môi trường thôn bản biên giới

Dự án thuộc xã: Phố Cáo

Vì một môi trường xanh sạch gắn với xoá đói giảm nghèo thôn bản biên giới

THAM GIA ỦNG HỘ NGAY
Còn thiếu: 1.200.000.000 VNĐ
0 người ủng hộ Tổng: 1.200.000.000 VNĐ